Photographer: Konstantin Kryukovskiy

Model: Zhanna Brass