Model: Zhanna Brass

Photographer: Konstantin Kryukovskiy